کادر آموزشی و علمی  
گروه قرآن و دینی وعربی   
  
 نام ونام خانوادگیعلی محمد زراعتکارمحمد فرازجو سید تقی میرمنافی
 ایمیل    
سابقه علمی     فوق لیسانس
   گروه ادبیات فارسی  
   
  نام ونام خانوادگی محمد رضا حکم آبادیسید مرتضی حسینی  
  ایمیل    
 سابقه علمی     
   گروه علوم اجتماعی  
    
  نام ونام خانوادگیعلی رجبعلی نژادمحمدعلی نجفی   
  ایمیل    
 سابقه علمی     
 گروه ریاضی  
  
  نام ونام خانوادگی یاسر خان احمدیحامد فغان نوملی علی عباسی
  ایمیل    
 سابقه علمی  فوق لیسانس فوق لیسانس  
  گروه علوم تجربی  
  
  نام ونام خانوادگی  شعبانعلی بهمنیامین بالارستاقی مهران میان آبادی
  ایمیل    
 سابقه علمی  دبیر مدرسه نمونه    
   گروه زبان  
    
  نام ونام خانوادگیهادی مرادی   
  ایمیل    
 سابقه علمی     
 گروه حرفه و هنر  
   
  نام ونام خانوادگی سید مهدی حسینی قربانعلی عرب احمدی  
  ایمیل    
 سابقه علمی     
  گروه تربیت بدنی و پرورشی  
   
  نام ونام خانوادگیسید محمد روشن زادهحمیدرضا نجومی  
  ایمیل    
 سابقه علمی     
    گروه انفورماتیک و رایانه  
    
  نام ونام خانوادگی سید علی  صمدی   
  ایمیل samadi.1387@yahoo.com   
 سابقه علمی  فوق لیسانس   
     
 
نقشه سایت